Quickguide til ” Chilidrengene”

Start med at fortælle barnet, at du har noget du skal vise ham/hende.

Det skærper nysgerrighed og opmærksomhed.

Fortæl om de 6 drenge, som alle har ondt, undtagen en. Hvis det er et barn med mavesmerter, så fortæl at disse drenge også har ondt i maven.

Stil barnet et par spørgsmål, der vil afsløre om det er modent nok, til at bruge linealen.

Spørg barnet om det kan finde ham, som ikke har ondt i maven, og om det kan finde ham som rigtig meget/ mest ondt i maven.

Hvis barnet er for umodent, vil det allerede afsløres her. Barnet kan ikke selvrapportere sine smerter med ”chilidrengene”. Hvis barnet kan finde dem, så ros. Ros er motiverende.

Fortæl barnet om de andre drenge på skalaen. Læs hvad der står som tekst.

Det opleves som en lille tegneserie historie, hvilket børn godt kan lide.

Lav små opgaver undervejs. Du kan f.eks. spørge - Har du prøvet, at have så ondt, at du kun har haft lyst til at ligge stille?

Giv barnet tid til at fortælle.

Spørg f.eks. om forskellen på ”chilidreng” nr. 2 og 4?  Barnet vil så fortælle om håret, sveden og tænder osv.

Spørg barnet hvem af drengene, der har det ligesom det barn du sidder med?

Spørg om der er forskel på hvile og aktivitet.?

Nu har barnet selvrapporteret sin smerte.

Tro på hvad barnet fortæller. Lav hellere en ”note” hvis du ser/oplever noget andet end det barnet fortæller.

Quick guide to the "Chilid boys"
Start by telling the child that you have something to show him / her.

It heightens curiosity and attention.

Tell about the 6 boys who all hurt, except one. If it is a child with abdominal pain, please tell that these boys also have abdominal pain.

Ask the child a few questions that will reveal whether it is mature enough to use the ruler.

Ask the child if it can find him who does not have a stomach ache, and if it can find him as really much / most a stomach ache.

If the child is too immature, it will already be revealed here. The child cannot self-report his or her pain with the "chilid boys". If the child can find them, then praise. Praise is motivational.

Tell the child about the other boys on the scale. Read what text says.

It is experienced as a little cartoon story, which children like.

Do small tasks along the way. For example, you can ask - Have you tried, to feel so bad that you just wanted to lie still?

Give the child time to tell.

Ask for example. about the difference between "chilid boys" 2 and 4? The child will then tell about the hair, sweat and teeth, etc.

Ask the child which of the boys has it like the child you are sitting with?

Ask if there is a difference between rest and activity.

Now the child has self-reported his pain.

Believe in what the child is telling. Rather make a "note" if you see / experience something other than what the child tells.